Data Laporan Wakaf Tanah Ma’had Bina Madani

Data Laporan Wakaf Pembebasan Tanah Ma’had Bina Madani (MAGELANG)

Per Tanggal 07 Juli 2017

data-wakaf-tanah

 

TOTAL WAKAF MASUK : Rp 920.667.781,00

No Tgl Keterangan BANK Masuk
1 06/04/17 Saldo Awal Rekening BSM – 99 BSM-99 Rp5.000.000,00
2 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Hamba Allah BSM-99 Rp300.000,00
3 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Pak Karmono BSM-99 Rp600.000,00
4 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Hamba Allah BSM-99 Rp100.000,00
5 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Hamba Allah BSM-99 Rp300.000,00
6 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Ibu Zaitun sebesar yg pahalanya diniatkan untuk Almarhum dan Almarhumah; Sutari bin Katimin, Katimin bin Sonosumito, Tasmani bt Saatun, Masnun bt Usman, HM Naseh bin H Matusin, Abdullah bin Tongo BSM-99 Rp400.000,00
7 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Hamba Allah BSM-99 Rp250.000,00
8 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Bp. H. Furqon BSM-99 Rp3.000.000,00
9 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Bp Toyib BSM-99 Rp710.000,00
10 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Bp M. Yusuf N (Bintaro) BSM-99 Rp300.000,00
11 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Hamba Allah BSM-99 Rp500.000,00
12 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Bp H. Junaedi BSM-99 Rp300.000,00
13 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Ibu Eli sebesar yg pahalanya diniatkan untuk Alm. Bp Samsul BSM-99 Rp600.000,00
14 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Ibu Tian Rifqianti BSM-99 Rp200.000,00
15 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Hamba Allah BSM-99 Rp4.000.000,00
16 19/04/17 Wakaf Tanah : Jamaah Kajian Sabtu Pagi : Ibu Hj. Zumaroh (Mi Juju) sebesar yg pahalanya diniatkan untuk Almarhum dan Almarhumah; Hj Ratnah bt H. Rafi’i, H. Entong bin Muhammad, H. Rafi’i bin Sarpin, Hj. Khodijah bt H. Hamza, HM. Nasri bin Saad, Nyak Tanggok bin Ebrang, Ebrang bin Ma’ih, Musa bin Muhammad, H. Nawawi Imron bin H. Entong, Jajang bin Sudin. BSM-99 Rp3.300.000,00
17 23/04/17 Wakaf Tanah : NO Name BSM-99 Rp400.000,00
18 26/04/17 Wakaf Tanah : Syekh thoriq BSM-99 Rp13.300.000,00
19 03/05/17 Wakaf Tanah : HERU SUKARI BSM-99 Rp1.000.000,00
20 04/05/17 Wakaf Tanah : DEDI ISMANTO WALI SANTRI M.AKMAL DAN M.ADIL BSM-99 Rp2.000.000,00
21 04/05/17 Wakaf Tanah : NINUNG SUMANTRI/WIDIYANTO WALI SANTRI ASDA AMATULLAH DAN ARWA SYAIMA (WALI SANTRI JOGJA) BSM-99 Rp300.000,00
22 04/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
23 04/05/17 Wakaf Tanah : SUPRIYANTO /WALI SANTRI HASNA FADHILAH BSM-99 Rp600.000,00
24 04/05/17 Wakaf Tanah :DR.YUSUF HIDAYAT BSM-99 Rp1.000.000,00
25 04/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp50.000,00
26 05/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
27 05/05/17 Wakaf Tanah : WALI SANTRI TIAS HASNA hANIFAH /Tri agus sutopo/dhani triannti BSM-99 Rp600.000,00
28 06/05/17 Wakaf Tanah :E.S MARHAENI / WALI atikah dan aisyah azzahwa (netty atikah ) BSM-99 Rp600.000,00
29 06/05/17 Wakaf Tanah : JUHARTONO / WALI GHODHATUL MUMTAZH DANAPRILIANI RINDY BSM-99 Rp1.200.000,00
30 06/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
31 06/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
32 08/05/17 Wakaf Tanah : FERI YANTINI BSM-99 Rp100.000,00
33 08/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
34 09/05/17 Wakaf Tanah : IMAN TAUFIK/WALI SANTRI ZAFIRATUL J BSM-99 Rp600.000,00
35 09/05/17 Wakaf Tanah : RACHMAD YAZID/WALI SANTRI AMALIA K & ALUIA ISMI A BSM-99 Rp600.000,00
36 09/05/17 Wakaf Tanah : KHOTIYAH/ WALI SANTRI ZAINAB ARINA RH BSM-99 Rp900.000,00
37 09/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
38 10/05/17 Wakaf Tanah : WALI SANTRI SEMARANG BSM-99 Rp300.000,00
39 10/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
40 10/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
41 11/05/17 Wakaf Tanah : DARMAWAN/ WALI SANTRI FITHRATUL M & RAFIDATUL K/ M BSM-99 Rp300.000,00
42 11/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp50.000,00
43 11/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp4.000.000,00
44 11/05/17 Wakaf Tanah : KEL. YUSBIANTO BSM-99 Rp500.000,00
45 12/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
46 12/05/17 Wakaf Tanah : M. ROHIM DARWIS BSM-99 Rp3.000.000,00
47 12/05/17 Wakaf Tanah : YON JAMAL BSM-99 Rp1.500.000,00
48 13/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp345.670,00
49 13/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp500.000,00
50 13/05/17 Wakaf Tanah : BPK.THOYYIB BSM-99 Rp300.000,00
51 15/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp200.000,00
52 15/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp100.000,00
53 16/05/17 Wakaf Tanah : SURYANTI TAUFI/ WALI FAIKAR ADHFAIZ BNI-BDM Rp500.000,00
54 17/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp378.272,00
55 17/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
56 17/05/17 Wakaf Tanah : SITI SOPIAH wali Zakiyah BNI-BDM Rp900.000,00
57 19/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
58 19/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp6.000.000,00
59 20/05/17 Wakaf Tanah : IBU. SUHARTINI BSM-99 Rp1.750.000,00
60 20/05/17 Wakaf Tanah : IBU. TIARA TARIGAN BSM-99 Rp300.000,00
61 25/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp2.000.000,00
62 25/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
63 26/05/17 Wakaf Tanah : ANANDA SAYYIDAH ROFIFAH BSM-99 Rp600.000,00
64 26/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
65 26/05/17 Wakaf Tanah : WALI NABILA IRWAN BSM-99 Rp300.000,00
66 26/05/17 Wakaf Tanah : WALI CHIKMATUL FITRIYANA BSM-99 Rp900.000,00
67 26/05/17 Wakaf Tanah : WALI SAYIYIDAH ROFIFAH BSM-99 Rp3.000.000,00
68 27/05/17 Wakaf Tanah : AHMAD FADHILAH – FATIMAH / WALI SANTRI MUHAMMAD AL- HAMMAD BSM-99 Rp1.000.000,00
69 27/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
70 27/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
71 27/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
72 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
73 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
74 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
75 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
76 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
77 28/05/17 Wakaf Tanah : Outward Remittance BSM-99 Rp3.000.000,00
78 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
79 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp15.000.000,00
80 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
81 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
82 28/05/17 Wakaf Tanah : Outward Remittance BSM-99 Rp300.000,00
83 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
84 28/05/17 Wakaf Tanah : DR. IRA SIMATUPANG BSM-99 Rp3.000.000,00
85 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp100.000,00
86 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp2.100.000,00
87 28/05/17 Wakaf Tanah : 1 M HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
88 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
89 28/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
90 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
91 29/05/17 Wakaf Tanah : IBU. RENI BSM-99 Rp500.000,00
92 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
93 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp200.000,00
94 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp650.000,00
95 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
96 29/05/17 Wakaf Tanah : IBU. FARIDA BSM-99 Rp150.000,00
97 29/05/17 Wakaf Tanah : IBU. FARIDA BSM-99 Rp150.000,00
98 29/05/17 Wakaf Tanah : BP. ABDULLAH BSM-99 Rp50.000,00
99 29/05/17 Wakaf Tanah : BP. ABDULLAH BSM-99 Rp100.000,00
100 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp500.000,00
101 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
102 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
103 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
104 29/05/17 Wakaf Tanah : DARUL TRUSTEE RE BSM-99 Rp4.810.000,00
105 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
106 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
107 29/05/17 Wakaf Tanah : AWALUDDIN FITRI BSM-99 Rp900.000,00
108 29/05/17 Wakaf Tanah : ALM. ARIEF FACHRIZA BSM-99 Rp600.000,00
109 29/05/17 Wakaf Tanah : ALM. TOTO SUHAERI BSM-99 Rp300.000,00
110 29/05/17 Wakaf Tanah : 1234567 BSM-99 Rp300.000,00
111 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp100.000,00
112 29/05/17 Wakaf Tanah : HAIRUNI SAFRI TRI HAPSAR-Wa BSM-99 Rp3.000.000,00
113 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
114 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
115 29/05/17 Wakaf Tanah : BPK. TAUFIQ SAPTONO AJI BSM-99 Rp10.000.000,00
116 29/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
117 30/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
118 30/05/17 Wakaf Tanah : SETORAN TUNAI BSM-99 Rp600.000,00
119 30/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
120 30/05/17 Wakaf Tanah : DR UMI HAJE BSM-99 Rp600.000,00
121 30/05/17 Wakaf Tanah : DR NENEK HAJE BSM-99 Rp300.000,00
122 30/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
123 30/05/17 Wakaf Tanah : IMAN LUQMANUL HAKIM BSM-99 Rp60.000.000,00
124 30/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.200.000,00
125 30/05/17 Wakaf Tanah : RICKY ANANDA BSM-99 Rp100.000,00
126 30/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
127 30/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
128 30/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
129 31/05/17 Wakaf Tanah : RACHMAD YAZID/WALI SANTRI AMALIA K & ALUIA ISMI A BSM-99 Rp3.000.000,00
130 31/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp10.000.000,00
131 31/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
132 31/05/17 Wakaf Tanah : Vila BSM-99 Rp600.000,00
133 31/05/17 Wakaf Tanah : 5 M Rizka BSM-99 Rp1.500.000,00
134 31/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp24.000.000,00
135 31/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
136 31/05/17 Wakaf Tanah : KEMAS ZAMASTO BSM-99 Rp3.000.000,00
137 31/05/17 Wakaf Tanah : SUNARTO BSM-99 Rp600.000,00
138 31/05/17 Wakaf Tanah : IMAM PRAKOSO WALI SANTRI LAFY IZZATI BSM-99 Rp600.000,00
139 31/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
140 31/05/17 Wakaf Tanah : UMMU-FARIZAH/ SITI DUMIYATI/FARIZAH MARYAN S/CIAWI/1 MA BSM-99 Rp600.000,00
141 31/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
142 31/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
143 31/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp50.000,00
144 31/05/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
145 01/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
146 01/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
147 01/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
148 01/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
149 01/06/17 Wakaf Tanah : 01062017 BSM-99 Rp3.600.000,00
150 01/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
151 01/06/17 Wakaf Tanah : 1234 BSM-99 Rp600.000,00
152 01/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
153 01/06/17 Wakaf Tanah : Smg Bermanfaat BSM-99 Rp50.000,00
154 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
155 02/06/17 Wakaf Tanah : yuyu yuliah/asep supriadi/nida rohmatika BSM-99 Rp600.000,00
156 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
157 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp250.000,00
158 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
159 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
160 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
161 02/06/17 Wakaf Tanah : UMAR MUKSIN BSM-99 Rp6.000.000,00
162 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.800.000,00
163 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
164 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.900.000,00
165 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
166 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
167 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
168 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
169 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
170 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
171 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.200.000,00
172 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp100.000,00
173 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp6.000.081,00
174 02/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
175 03/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
176 03/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
177 03/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
178 03/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
179 03/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
180 03/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp2.000.000,00
181 03/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
182 03/06/17 Wakaf Tanah : TIYAN RIFQIYATI BSM-99 Rp300.000,00
183 03/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
184 03/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
185 03/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
186 03/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
187 03/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp4.500.000,00
188 04/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
189 04/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp4.500.000,00
190 04/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
191 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
192 05/06/17 Wakaf Tanah : FAIRUS BAHANAN BSM-99 Rp300.000,00
193 05/06/17 Wakaf Tanah : FAIRUS BAHANAN BSM-99 Rp300.000,00
194 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.800.000,00
195 05/06/17 Wakaf Tanah : KUSUMA ARI WIBOWO/ FATHIMAH ARI BSM-99 Rp300.000,00
196 05/06/17 Wakaf Tanah : SETORAN MAKMUR SALAM BSM-99 Rp600.000,00
197 05/06/17 Wakaf Tanah : SYARIEF HIDAYAT BSM-99 Rp300.000,00
198 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
199 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
200 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
201 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp4.500.000,00
202 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
203 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
204 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
205 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
206 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
207 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
208 05/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.200.000,00
209 05/06/17 Wakaf Tanah : AMRONI/MARUF SIDIK /CIAWI BNI-BDM Rp1.000.000,00
210 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
211 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
212 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp150.000,00
213 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
214 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
215 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
216 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
217 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
218 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
219 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp200.000,00
220 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
221 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp90.000,00
222 06/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
223 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
224 07/06/17 Wakaf Tanah : Penjual Buku BSM-99 Rp3.000.000,00
225 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
226 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
227 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
228 07/06/17 Wakaf Tanah : 100000 BSM-99 Rp300.000,00
229 07/06/17 Wakaf Tanah :PENGEMBANGAN MAHAD TAHFIDZ QURAN BSM-99 Rp300.000,00
230 07/06/17 Wakaf Tanah :SUGIMAN BSM-99 Rp300.000,00
231 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp5.000.000,00
232 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
233 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
234 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
235 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
236 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
237 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
238 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
239 07/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
240 08/06/17 Wakaf Tanah : AN. EYANG SAODAHALM DAN EYANG SOEPRIJO ALM BSM-99 Rp3.000.000,00
241 08/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
242 08/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
243 08/06/17 Wakaf Tanah : FAIRUS BAHANAN BSM-99 Rp1.800.000,00
244 08/06/17 Wakaf Tanah : MUHAMMAD INTISOM/QOTHRUNNADA SLSABILA/MAGELANG/1/MA BSM-99 Rp5.000.000,00
245 08/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp4.500.000,00
246 08/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
247 08/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
248 08/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp500.000,00
249 09/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
250 09/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
251 09/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.600.000,00
252 09/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
253 09/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
254 09/06/17 Wakaf Tanah : SULIK EKO PUJIANTO/ MIFTA KHOIRUNISSA/ 1 /MAGELANG BSM-99 Rp600.000,00
255 09/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
256 09/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
257 09/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
258 09/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
259 09/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
260 09/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
261 10/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
262 10/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.200.000,00
263 10/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
264 10/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
265 10/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
266 10/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
267 10/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
268 10/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
269 10/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
270 10/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.200.000,00
271 11/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp100.000,00
272 11/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
273 11/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
274 11/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
275 11/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.123,00
276 11/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
277 11/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
278 11/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
279 11/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
280 11/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
281 12/06/17 Wakaf Tanah : DR. ZAINURI PO BSM-99 Rp1.500.000,00
282 12/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
283 12/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
284 12/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
285 12/06/17 Wakaf Tanah : Yon Jamal BSM-99 Rp3.000.000,00
286 12/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
287 12/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
288 12/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp100.000,00
289 12/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
290 12/06/17 Wakaf Tanah : MUHAMMAD INTISOM/QOTHRUNNADA SLSABILA/MAGELANG/1/MA BSM-99 Rp4.000.000,00
291 12/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
292 12/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp24.000.000,00
293 12/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
294 12/06/17 Wakaf Tanah : 10 M RAHMAYENI BSM-99 Rp1.000.000,00
295 12/06/17 Wakaf Tanah : 10 M SADIMAN BSM-99 Rp3.000.000,00
296 12/06/17 Wakaf Tanah : 10 SUJINAH (ALM) BSM-99 Rp3.000.000,00
297 12/06/17 Wakaf Tanah : 10 M SUSANTO BSM-99 Rp3.000.000,00
298 12/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
299 13/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
300 13/06/17 Wakaf Tanah : PEMB MAHAD BDM BSM-99 Rp1.000.000,00
301 13/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
302 13/06/17 Wakaf Tanah : 022 BSM-99 Rp600.000,00
303 13/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
304 13/06/17 Wakaf Tanah : AN. BP SIREGAR DAN CONNY SIREGAR BSM-99 Rp600.000,00
305 13/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
306 13/06/17 Wakaf Tanah : INFAK PEMBANGUNAN PESANTREN BSM-99 Rp300.000,00
307 13/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp50.000,00
308 13/06/17 Wakaf Tanah : WALI ARIF ABDUROHMAN KLS 2 BSM-99 Rp200.000,00
309 13/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
310 13/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
311 13/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
312 13/06/17 Wakaf Tanah : HJ. ZUMAROH BSM-99 Rp1.000.000,00
313 13/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
314 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
315 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
316 14/06/17 Wakaf Tanah : WAIVE BSM-99 Rp300.000,00
317 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
318 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
319 14/06/17 Wakaf Tanah : pb AN ZAMRIS BSM-99 Rp3.000.000,00
320 14/06/17 Wakaf Tanah : AKHMAD MUZAKKIRIN BSM-99 Rp1.500.000,00
321 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
322 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
323 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
324 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
325 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp6.000.000,00
326 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
327 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
328 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
329 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
330 14/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
331 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
332 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp150.000,00
333 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
334 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
335 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
336 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
337 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
338 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
339 15/06/17 Wakaf Tanah : HILMAN/SALMA MUTSMIROH/1 MTS /MAGELANG BSM-99 Rp1.000.000,00
340 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
341 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
342 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp5.000.000,00
343 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
344 15/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
345 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
346 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
347 16/06/17 Wakaf Tanah : MASFURI/NNA FAKHRUNNISA/M/2 MA BSM-99 Rp1.500.000,00
348 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp200.000,00
349 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
350 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
351 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp500.000,00
352 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp6.000.000,00
353 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
354 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
355 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
356 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
357 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
358 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
359 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
360 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
361 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
362 16/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
363 17/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
364 17/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
365 17/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
366 17/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
367 17/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
368 17/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
369 17/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
370 17/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
371 17/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
372 17/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
373 17/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
374 18/06/17 Wakaf Tanah : DEDI ISMANTO WALI SANTRI M.AKMAL DAN M.ADIL BSM-99 Rp1.000.000,00
375 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
376 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp7.500.000,00
377 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.200.000,00
378 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
379 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
380 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
381 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
382 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
383 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
384 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
385 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp6.000.000,00
386 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.300,00
387 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
388 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
389 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
390 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp6.000.000,00
391 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
392 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
393 18/06/17 Wakaf Tanah : HAMBALI/IMAM SYAFII/CIAWI/2 BNI-BDM Rp1.000.000,00
394 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
395 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
396 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
397 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
398 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
399 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
400 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
401 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
402 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH PTK KAL-BAR BSM-99 Rp1.200.000,00
403 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp500.000,00
404 19/06/17 Wakaf Tanah : 00900000-M ASFAHANI ARSYAD – M ASFAHAN BSM-99 Rp1.500.000,00
405 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
406 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
407 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
408 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
409 19/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp2.500.000,00
410 19/06/17 Wakaf Tanah : SUANTO ARDHI SARI VIA FLIP BSM-99 Rp300.000,00
411 19/06/17 Wakaf Tanah : 4517999945699 BSM-99 Rp600.000,00
412 20/06/17 Wakaf Tanah : NASICHIN (ALM), NURILLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
413 20/06/17 Wakaf Tanah : MIFTAKHUL HUDA, NURFAIDAH BSM-99 Rp3.000.000,00
414 20/06/17 Wakaf Tanah : MUKHTARUDDIN/RHEYSAHA AZIZA MUCHTAR BSM-99 Rp300.000,00
415 20/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
416 20/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
417 20/06/17 Wakaf Tanah : ABU AISYAH BSM-99 Rp1.500.000,00
418 20/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
419 20/06/17 Wakaf Tanah : SUCIPTO/ AFIFAH BSM-99 Rp600.000,00
420 20/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
421 20/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
422 20/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
423 20/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
424 20/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
425 20/06/17 Wakaf Tanah : DIYAH NUR ROSYIDAH BSM-99 Rp300.000,00
426 20/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
427 20/06/17 Wakaf Tanah : SABANA/WALI SANTRI FAUZAN S BSM-99 Rp1.200.000,00
428 20/06/17 Wakaf Tanah : 0000000 BSM-99 Rp300.000,00
429 20/06/17 Wakaf Tanah : 0080000-WAGIMAN BSM-99 Rp300.000,00
430 20/06/17 Wakaf Tanah : 0080000-AMINAH BSM-99 Rp300.000,00
431 20/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
432 20/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
433 20/06/17 Wakaf Tanah : WAKAF LAYLATUL QODR BSM-99 Rp600.000,00
434 20/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
435 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
436 21/06/17 Wakaf Tanah : WAKAF TANAH MADANI BSM-99 Rp600.000,00
437 21/06/17 Wakaf Tanah : INFES 2M WAKAF TANAH BSM-99 Rp600.000,00
438 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
439 21/06/17 Wakaf Tanah : BPK. SALAWUDIN BUKITTINGGI BSM-99 Rp300.000,00
440 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp150.000,00
441 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
442 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
443 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
444 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.800.000,00
445 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
446 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
447 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp15.000.000,00
448 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
449 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
450 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
451 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
452 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
453 21/06/17 Wakaf Tanah : AKHMAD MUSODIQ/SYAHIDA ASMA AMANY BSM-99 Rp600.000,00
454 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
455 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
456 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
457 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
458 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
459 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
460 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
461 21/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp175.000,00
462 21/06/17 Wakaf Tanah : IDRIS/INDRA/MUHAMMAD BSM-99 Rp300.000,00
463 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
464 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
465 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
466 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp6.000.000,00
467 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
468 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
469 22/06/17 Wakaf Tanah : SAUKANI NOOR BSM-99 Rp300.000,00
470 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
471 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
472 22/06/17 Wakaf Tanah : GUSRINA SARI/ANASMEN/AFKAR SULTHAN AS SHAFY BSM-99 Rp1.500.000,00
473 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
474 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
475 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
476 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp500.000,00
477 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
478 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
479 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
480 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
481 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
482 22/06/17 Wakaf Tanah : SUHARNO BSM-99 Rp900.000,00
483 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
484 22/06/17 Wakaf Tanah : UMI KULSUM BSM-99 Rp600.000,00
485 22/06/17 Wakaf Tanah : AHMAD ZAINI BSM-99 Rp3.000.000,00
486 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
487 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
488 22/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
489 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
490 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
491 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp6.000.000,00
492 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
493 23/06/17 Wakaf Tanah : IBU ATIK BSM-99 Rp300.000,00
494 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
495 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
496 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.200.000,00
497 23/06/17 Wakaf Tanah : BAYU PRASETIO DAN IBU RATIH DEWI BSM-99 Rp6.000.000,00
498 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
499 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
500 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
501 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
502 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
503 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.002,00
504 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
505 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
506 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp500.000,00
507 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
508 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
509 23/06/17 Wakaf Tanah : Dr.ARIEF BSM-99 Rp1.500.000,00
510 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
511 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
512 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
513 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp2.700.000,00
514 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
515 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp5.000.000,00
516 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
517 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
518 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
519 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.200.000,00
520 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
521 23/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp125.000,00
522 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp333.333,00
523 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
524 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
525 24/06/17 Wakaf Tanah : R. HERU WAHYONO BSM-99 Rp3.000.000,00
526 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
527 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp500.000,00
528 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
529 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
530 24/06/17 Wakaf Tanah : A/N AYAH EDIH HERM BSM-99 Rp300.000,00
531 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
532 24/06/17 Wakaf Tanah : RAMDHONI/ASMA LAILI HANIFAH BSM-99 Rp1.000.000,00
533 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
534 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
535 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp100.000,00
536 24/06/17 Wakaf Tanah : IHDA MARDHATILLAH ARHAM DAN YASMIN NASHIROH ARHAM BSM-99 Rp600.000,00
537 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
538 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
539 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
540 24/06/17 Wakaf Tanah : C BSM-99 Rp12.000.000,00
541 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
542 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
543 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
544 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
545 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
546 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
547 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.200.000,00
548 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
549 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp5.000.000,00
550 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
551 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp100.000,00
552 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.200.000,00
553 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp500.000,00
554 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
555 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
556 24/06/17 Wakaf Tanah : 1 BSM-99 Rp300.000,00
557 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
558 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
559 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
560 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp3.000.000,00
561 24/06/17 Wakaf Tanah : WAKAF PER M2 BSM-99 Rp300.000,00
562 24/06/17 Wakaf Tanah : MURDIANTO / WALI SANTRI AULIA RAHMANI ALIFAH BSM-99 Rp600.000,00
563 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
564 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
565 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp150.000,00
566 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
567 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
568 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
569 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
570 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
571 24/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
572 25/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
573 25/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
574 26/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
575 26/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
576 26/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
577 27/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
578 27/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
579 28/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
580 28/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.000.000,00
581 28/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
582 29/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
583 30/06/17 Wakaf Tanah : 0080000-MUHAMMAD IRWAN RIADI BSM-99 Rp3.000.000,00
584 30/06/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
585 30/06/17 Wakaf Tanah : 0080000-MUHAMMAD WASIEK BSM-99 Rp1.000.000,00
586 30/06/17 Wakaf Tanah : 0140000-RICKI ANANDA BSM-99 Rp50.000,00
587 01/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp100.000,00
588 02/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
589 03/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
590 03/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
591 03/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.800.000,00
592 03/07/17 Wakaf Tanah : DR. NUROCHMAH TEGAL BSM-99 Rp3.000.000,00
593 03/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp6.000.000,00
594 03/07/17 Wakaf Tanah : Agung Wiliyanto (Abu Adibah) BSM-99 Rp300.000,00
595 03/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
596 04/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.500.000,00
597 04/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
598 04/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
599 04/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
600 05/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp600.000,00
601 05/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp300.000,00
602 05/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp1.200.000,00
603 05/07/17 Wakaf Tanah : LOVA ROLLY LOVITA BSM-99 Rp99.000.000,00
604 05/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp900.000,00
605 06/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp9.000.000,00
606 06/07/17 Wakaf Tanah : HAMBA ALLAH BSM-99 Rp50.000,00

TOTAL WAKAF MASUK : Rp 920.667.781,00